top of page
NidarosdomensJentekor_BERRE18416.jpg

Bli jentekorsanger

Do you want to join our choir? 

 

Would you like to participate in exciting musical experiences?
At the same time making new friends and developing both musically as well as personally?
 
Since the choir was started hundreds of girls have established life-long friendships and have participated in wonderful musical experiences.

 

Training choir (ages 8-10)

New members typically begin in the Training choir which is organized through the Trondheim Municipal School of Performing Arts. The Training choir is usually comprised of about 30 girls in the ages of 8-10 and is currently led by Johanne Bjørkhaug. The choir is open to everyone and no audition is required. Emphasis here is on learning to read music, musical theory and vocal technique. The training choir participates in 1-2 church services per semester, as well as a preschool church service annually. 

There is often a waiting list to join the Training choir so remember to apply early!

 

The Junior Group (10-14 år)

In order to join this group an audition is required and usually you have finished two years in the Training choir. Required to join the Junior Group is knowledge of basic vocal skills and musical notation. Occasionally we can provide training in musical notation for those who have not yet had this previously. The group is usually composed of 35 girls. Choir rehearsals is every Wednesday from 4:00-6:00 pm. Extra rehearsals are often organized prior to the choir's events and performances. The girls sing at 3-4 church services in the Nidaros Cathedral and approximately 4 concerts in the cathedral annually. They also participate regularly at other events, such as the Christmas Concert by the Trondheim Symphony orchestra at Olavshallen. An annual tour is also usually taken. Membership fees are paid each semester.

 

The Senior Group (14-19 år)

No audition is necessary when moving from the Junior to the Senior group. However, new applicants from outside the choir must undergo both an audition as well as an assessment of adequate musical abilities such as vocal skills and notation. We can occasionally provide training in musical notation for those who have not yet had this. The Senior group is comprised of about 55 singers aged 14-19. The group has rehearsals every Tuesday from 5:00-8:00 pm, but often has extra rehearsals prior to concerts and other performances. The girls participate  at 2-3 church services in the Nidaros cathedral every semester and also perform about 4 concerts in the Cathedral throughout the year. Additionally there are many other concerts in which they are involved. The Senior group also travels on tours, both in Norway and abroad. Each vocal group within the choir maintains a group leader whose responsibilities include assisting the conductor at practice, good communication among the members, as well as maintaining a fun and cheerful atmosphere, etc. Membership fees are paid each semester.

What you can expect to experience the choir

 

Nidaros Cathedral Girls’ Choir maintains a high level of artistic ambition and achievement. Additionally the choir places emphasis on a secure base for friendships as well as personal growth. Here are some of the things you can expect as a singer in the choir:

 

 • A high level of teaching with emphasis on vocal, musical, and personal development

 • Singing lessons

 • Instruction in musical theory

 • Participation at concerts, church services, tours both nationally and internationally

 • Collaborations with professional soloists and musicians

 • Recording CDs and TV productions

 • A rewarding, positive surrounding both socially and musically

 • A detailed semester plan communicated clearly and in advance to make your planning easier

 • Weekly information via email outlining activities and the week’s homework

 • Regular celebrations and social gatherings

 • The free use of sheet music and choir robes

 

What the choir expects of you as a member

Nidaros Cathedral Girls’ Choir seeks a high level of artistic ambition and achievement. To reach these goals it requires hard work, discipline, and order. The following list presents some of the things the choir will expect of you and your parents:

 

 • That you truly are interested in developing as a singer and willing to give your best

 • Basic, and later advanced vocal ability (age dependent)

 • Basic, and later advanced understanding of musical notation (age dependent)

 • Dedicated self-practice with the music at home

 • That you meet on time and are well-prepared for all of the choir’s activities

 • That you are willing to prioritize choir rehearsals rather than a birthday party for example

 • That you pay careful attention to the semester plan and set aside time and energy required for events such as rehearsals, church services, and concerts.

 • That you commit to fulfill each semester once begun

 

Expectations of the parents:

 

 • That you are willing to participate in various social activities, attend a couple of rehearsals each semester to assist with practicalities, and various committees.

 • That you take responsibility to read the semester plan and emails from the choir, and make arrangements so that choir events are prioritized.

 • That you ensure that the choir robes and notation are maintained properly and in good condition at all times.

Aspirantkor (fra 3. klasse)

Nye medlemmer begynner vanligvis i aspirantkoret, som er organisert gjennom Trondheim kommunale kulturskole med oppstart hver januar og august.

 

Aspirantkoret består av cirka 30 jenter i alderen 8-10 år og ledes av Johanne Bjørkhaug. Det er åpent inntak til aspirantkoret, altså ikke prøvesang, men det kan være lang venteliste. Vi anbefaler derfor å søke før man starter i 3. klasse. I aspirantkoret lærer man noter og musikkteori, i tillegg til grunnleggende vokalteknikk. Aspirantkoret deltar ved 1-2 gudstjenester i Nidarosdomen per semester. Man betaler semesteravgift gjennom Kulturskolen.

 

 

Jentegruppa (10-14 år)

For å komme inn i jentegruppa må man gjennom prøvesang og det kreves grunnleggende vokale ferdigheter og notekunnskap. De fleste som kommer inn i Jentegruppa har gått i Aspirantkoret først. Vi kan i noen tilfeller tilby noteundervisning for de som enda ikke har hatt det før de starter. Jentegruppa består av ca. 40 jenter i alderen 10-14 år (5. - 8. klasse). De øver fast hver onsdag kl 16.00-18.00, og i tillegg kommer ekstra prøver i forbindelse med opptredener. De deltar ved 3-4 gudstjenester i Nidarosdomen pr semester og rundt 4 konserter i Nidarosdomen årlig. De medvirker også jevnlig på andre arenaer, blant annet i Olavshallen ved TSOs julekonsert. De reiser også årlig på tur. Det betales medlemsavgift per semester samt egenandeler på tur.

 

 

 

Ungdomsgruppa (14-20 år)

Det er ikke prøvesang mellom jentegruppa og ungdomsgruppa, men eksterne sangere må prøvesynge og testes i andre musikalske ferdigheter (viderekommende vokale ferdigheter og notekunnskap kreves). Vi kan i noen tilfeller tilby noteundervisning for de som enda ikke har hatt det før de starter. Ungdomsgruppa består av ca 35 jenter i alderen 14-20 år (fra 9. klasse). Ungdomsgruppa øver fast på tirsdager kl 17.00-20.00, men har mange ekstra prøver i forbindelse med opptredener. De deltar ved 3-4 gudstjenester i Nidarosdomen pr semester, 4-5 eksterne gudstjenester pr år, og cirka 4 konserter i egen regi i Nidarosdomen pr år. I tillegg kommer et stort antall eksterne konserter. Ungdomsgruppa turnerer både utenbys og utenlands. Hver stemmegruppe har en gruppeleder, som kan bistå dirigenten med gruppeøvelser, beskjeder og se til at alle i gruppa har det bra osv. Det betales medlemsavgift per semester samt egenandeler på tur.

Hva du kan oppleve som sanger

 

Nidarosdomens jentekor har høye kunstneriske ambisjoner og mål. I tillegg skal koret være en trygg arena for vennskap og personlig utvikling. Her er noe av det kan få ta del i som sanger i jentekoret:

 

 • Korinstruksjon på høyt nivå, med vekt på vokal, musikalsk og personlig utvikling

 • Sangundervisning

 • Musikkteoriundervisning

 • Konserter, gudstjenester, turneer m.m. både i Norge og utlandet

 • Årlig helg på Mjuklia, Berkåk

 • Samarbeid med profesjonelle solister og musikere

 • CD-innspillinger og TV-produksjoner

 • Et godt sosialt og musikalsk miljø

 • Et godt planlagt semesterprogram utdelt i god tid, slik at det er mulig å planlegge aktiviteten for jentene

 • Ukentlige informasjonsbrev på e-post om korets aktivitet og lekser

 • Fester og tilstelninger

 • Lån av noter og kappe

Hva som forventes av deg som sanger

Nidarosdomens jentekor er et kor med høye kunstneriske ambisjoner og mål. For å nå disse målene, kreves systemtisk arbeid, orden og disiplin. Her kan du lese om noe av det som forventes av deg og dine foreldre/foresatte.

 

 • At du virkelig ønsker å utvikle deg, og yte ditt beste for jentekoret

 • Grunnleggende/viderekomne vokale ferdigheter (avhengig av alder)

 • Grunnleggende/viderekomne noteferdigheter (avhengig av alder)

 • At du øver og jobber med musikken på egen hånd

 • At du møter presist og er godt forberedt til alt som foregår i jentekorets regi

 • At du er innstilt på å velge å gå på øvelse fremfor en bursdag o.l.

 • At dere følger med på semesterplanen, og prioriterer det som kreves av prøvetid, gudstjenester og konserter

 • At du fullfører påbegynt semester

 

Ekstra forventninger til foreldre/foresatte:

 

 • At dere er positive til å bidra i korets drift i form av større og mindre oppgaver. F.eks. styrearbeid, komiteer, billettsalg, dørvakt på konserter, rydding i noter m.m.

 • At dere tar ansvar for å følge opp semesterplanen og beskjeder fra koret, og legger til rette slik at oppmøtene prioriteres

 • At dere tar ansvar for å holde kappen og notene i orden

bottom of page